Sandbäcksdammarna – vårt klubbvatten

Sandbäcksdammarna är vårt klubbvatten med inplanterad regnbåge. Vattnet ligger ca fem km NV Hovmantorp. Vattnet består av två åtskilda vatten vilka ligger i nära anslutning till varandra, men så 2012 avslutades arbetet med ytterligare en tredje damm. Den ligger söder om och i direkt anslutning till den stora dammen. Denna tredje damm som är på ca 2 ha, har från 2019 införlivats i vårt nya arrendeavtal med Sveaskog, vilket innebär att klubben nu har samtliga tre dammar under “sitt beskydd”. Med detta nya avtal har vi också försäkrat oss om att nu ha det totala ansvaret och förvaltningen av dammarna. Det innebär att våra intentioner att skapa ett förstklassigt vatten där vi i framtiden kan fiska efter regnbåge, och kanske även öring har förstärkts. Som nämnts tidigare har vi i liten skala börjat att reduktionsfiska de arterna som vi inte vill ha kvar, vilka då är vitfisken, abborre, gädda och kräftor. Målsättningen med denna åtgärd är att skapa en miljö i vattnet som innebär att insektlivet kommer tillbaka, och därmed en vattenyta med vakande fisk.

Lilla Sandbäcksdammen har en yta på ca två ha medan Stora har ungefär den dubbla ytan. Stora Sandbäcksdammen var det vatten som vi började med, vilket tog sin början 1983. Då det finns ett inflöde i form av en liten bäck anlades det 1988 en kalkdoserare, detta för att säkerställa rätt vattenkvalitet. Sedan mitten av 90-talet är doseraren borttagen och nu sker kalkningen uppströms via skogs –och våtmarkskalkning, och då med hjälp av helikopter. Dessa åtgärder har visat sig skapa en mycket bra och jämn vattenkvalitetet.

Lilla Sandbäcksdammen, vilken vi startade upp 1992, har inte något tillflöde utan här sker regleringen via grundvattnet. Vattnet har ett högt Ph-värde och bra kvalitet. Under våren kan vattnet dock upplevas som grumligt, vilket har sin förklaring i att grundvattnet trycks upp ur botten, vilket sätter bottensegmenten i rörelse.

Båda vattnen har sitt ursprung i att området är en grustäckt, där endast en mindre del av Stora Sandbäcksdammen hade vattenspegel innan brytningen tog sin början. Då vi var med i stort sett från det att arbetet började, har vi haft en mycket bra dialog med entreprenören, vilket gett oss en del medbestämmande. Som exempel kan nämnas att öarna har arrangerats efter våra önskemål liksom bäcken med inflödet, vilken också placerades så som vi önskade. Då det efterhand blev en del , och i vissa fall för rikligt med växtlighet , har vi planterat ut gräskarp för att hålla växtligheten på en lämplig nivå.

Målsättningen är att under 2019 besluta om vilken inriktning som vi ska ha för den tredje dammen, vad det gäller fiskart och sportfiskemetod.

Klubbens målsättning med ett eget klubbvatten är att skapa möjligheten för intresserade medlemmar att på hemmaplan ge tillfället att fiska efter regnbåge. Efter hand har vi skapat oss möjligheten att i de båda vattnen ha en bred variation när det gäller storleken på regnbågen. Detta genererar då också mer ”vildvattenskänsla”, då vissheten om att storleken på fisken som tar flugan kan variera mycket.

Storleken på regnbågen som sätts ut spänner över vikter från fem hg och ända upp till fem kg. Merparten av fisken ligger dock på vikter mellan sju hg och upp till 1,8 kg. För SFK Spinn är fiskens kvalitet av absolut högsta betydelse. Vår leverantör sedan ett antal år tillbaka anser vi värnar om att leverera den kvalitet som vi önskar. När vi pratar kvalitet är det fiskens form och dess fenor vi syftar på. Här är vi beredda på att betala rätt pris för rätt kvalitet.

Att befinna sig vid Sandbäcksdammarna ska inte bara handla om fiske. Vi arbetar mycket för att hela området ska vara tilltalande. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt har fyra vindskydd med grillplatser anlagts. Här kan du med en fantastisk utsikt avnjuta din fika. För att göra området tillgängligt och lagom fiskvänligt sker det hela tiden underhåll och röjning av stigar och kastplatser.

Sandbäcksdammarna och fisket där nyttjas i första hand under sommarsäsongen, men vi kan verkligen rekommendera att även testa det under vintersäsongen. Då är pimpelfiske efter regnbågen ett riktigt häftigt fiske.

Villkor och regler för fisket i Sandbäcksdammarna hittar du under fliken ”Villkor för fisket”.

Har du någon fråga gällande Sandbäcksdammarna är du välkommen att kontakta Tore tel 070-573 1009 eller Roland 070-594 0806.